Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej

Powrót

Dożywianie dla dzieci w szkole i przedszkolu na rok szkolny 2021/2022

Data publikacji: 2021-09-06

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej przypomina, że trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu “Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Powyższa pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. kwoty: 792,00 zł netto na osobę w rodzinie oraz występują przesłanki, wymienione w art. 7 ust. 2 – 15 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Co należy zrobić by uzyskać pomoc w formie dożywiania dziecka w szkole?

Osoby spełniające kryterium dochodowe i zainteresowane zgłoszeniem dzieci do dożywiania prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, w godzinach pracy Ośrodka celem pobrania i złożenia stosownych dokumentów.

Osoby składające wniosek winny przedłożyć komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (za sierpień 2021r.),
 • zaświadczenie lub oświadczenie o osiąganych dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • decyzja oraz odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (za sierpień 2021r.),
 • decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego,
 • nakaz płatniczy lub oświadczenie za 2021r. od osób będących lub niebędących posiadaczami gruntów,
 • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2021r.,
 • inne dokumenty potwierdzające dochody rodziny.

Uwaga!

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie M-GOPS w Szlichtyngowej oraz telefonicznie pod numerem telefonu (65) 549 23 19.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...