Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej

Powrót

Ogólnopolska Kampania Społeczna

Data publikacji: 2020-12-16

Na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowana jest Ogólnopolska Kampania Społeczna pod hasłem By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać.

Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach Kampanii przygotowano, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III
Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Pamiętaj, prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc i wsparcie.

Przemoc w rodzinie - gdzie szukać wsparcia i pomocy?

Uzyskasz je:

1. Kontaktując się z dzielnicowym lub innym policjantem w Komisariacie Policji w Szlichtyngowej, tel. 519 534 479.

2. Współpracując z pracownikiem socjalnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa, tel. 65 549 23 19.

3. Zgłaszając problem nadużywania alkoholu w rodzinie do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szlichtyngowej, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, tel: 65 5492327.

4. Korzystając ze spotkań ze specjalistą psychoterapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Potrzebujących Wsparcia Psychologicznego, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa tel. 661 431 440.

5. Korzystając z nieodpłatnych porad prawnych udzielanych w Punkcie Porad Prawnych i Poradnictwa Obywatelskiego, ul. Głogowska 1, 67-407 Szlichtyngowa tel. 693 684 837, 601 591 778.


Pomoc uzyskasz również dzwoniąc pod następujące numery telefonów:

• 116 111 - Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży

• 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

• 800 120 002 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

• 116 123 - Telefon Zaufania Dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

• 800 70 22 22 - Linia Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego

• 800 108 108 - Bezpłatna Linia Wsparcia dla Osób po Stracie Bliskich

• 801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki-Narkomania

• 800 676 676 - Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...